OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV VoxTravel

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

je v spoločnosti VOX spol. s r. o. (ďalej len „VOX spol. s r. o.“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

 

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Obchodné meno: VOX spol. s r.o.

Sídlo: Miletičova 21, 821 08 Bratislava

IČO: 35 806 508

 

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť VOX spol. s r.o. dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Účel spracovania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s účelom špecifickým pre každý systém spracovania osobných údajov a sú spracované v týchto systémoch archivovania:

 

Viac informácií o konkrétnych IS je k dispozícii na Miletičovej 21, Bratislava. IS hlasové záznamy, IS cestovná agentúra, IS propagácia, IS marketing, IS cookies sú k dispozícii k nahliadnutiu online pre externé strany.

 

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

V prípade dodatočných otázok o ochrane osobných údajov alebo v prípade uplatnenia si niektorého z práv uvedených vyššie nás môžete kontaktovať prostredníctvom: gdpr@voxtravel.com, príp. poštou na adresu Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovakia.

 

O ochrane osobných údajov si môžete prečítať aj v Anglickom jazyku, Nemeckom jazyku a Francúzskom jazyku.